Τύπος Τι είναι αυτό το προϊόν;

Ατομικό αποταμιευτικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου στη λήξη της ασφάλισης με δικαίωμα συμμετοχής στην τυχόν, πέραν του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την κατηγορία του προϊόντος και με επιστροφή των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν τη λήξη της ασφάλισης. Τα ετήσια ασφάλιστρα είναι προκαταβλητέα.

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των ετησίων ασφαλίστρων σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κατ’ επιλογή του αντισυμβαλλόμενου.

Εξασφάλιση Στόχοι

Το προϊόν στοχεύει, μέσω του αποταμιευτικού του μηχανισμού, στη δημιουργία προκαθορισμένου κεφαλαίου στη λήξη της ασφάλισης. Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των παροχών είναι 2,00%. Επίσης, το προϊόν παρέχει δικαίωμα συμμετοχής σε μέρος των κερδών, που προκύπτουν σε περίπτωση που οι συνδεόμενες με την κατηγορία του προϊόντος επενδύσεις καταγράψουν απόδοση μεγαλύτερη από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή στην υπεραπόδοση των επενδύσεων αυτών τοποθετείται σε έναν ειδικό λογαριασμό του ασφαλιστηρίου και υπολογίζεται ετησίως. Δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί υπεραπόδοση των επενδύσεων και, αν επιτευχθεί, το ύψος αυτής δεν είναι εγγυημένο. Επιπλέον, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν τη λήξη της ασφάλισης, προβλέπεται η καταβολή των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων στους ορισθέντες δικαιούχους.

Κοινό Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν για ένα παιδί-ασφαλισμένο ένα εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος μέσω συστηματικής αποταμίευσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Περιεχόμενο Ασφαλιστικές παροχές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχές σε περίπτωση επιβίωσης και απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, οι οποίες αναλύονται ακολούθως:

Παροχή σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης: Καταβολή από την Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. προκαθορισμένου κεφαλαίου στον ασφαλισμένο καθώς και του τυχόν αποθεματικού μερισμάτων, το οποίο απαρτίζεται από ποσά που προκύπτουν από υπεραποδόσεις των επενδύσεων.

Παροχή σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν τη λήξη της ασφάλισης: Καταβολή από την Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. στους δικαιούχους ποσού ίσου με το σύνολο των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων της εν λόγω κάλυψης και το τυχόν αποθεματικό μερισμάτων. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τον αντισυμβαλλόμενο, η Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. θα καταβάλει την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου (ανάλογα με τα έτη ισχύος του) και το τυχόν αποθεματικό μερισμάτων σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται μετά τη συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα ενός έτους. Ο αντισυμβαλλόμενος, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης μπορεί να υποβάλει στην Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. εγγράφως αίτημα περί καταβολής εκτάκτου εφάπαξ ασφαλίστρου με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενες δόσεις ασφαλίστρων.

Πληροφορίες σχετικά με την αξία των εν λόγω παροχών περιλαμβάνονται στο τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;». Η μη καταβολή ασφαλίστρων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του προϊόντος και την αξία των παραπάνω παροχών.

Το ασφάλιστρο κάλυψης της ασφαλιστικής παροχής σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου (ασφάλιστρο βιομετρικού κινδύνου) υπολογίζεται βάσει της ηλικίας του ασφαλισμένου κατά την έναρξη της ασφάλισης και της διάρκειας της ασφάλισης. Ο αντίκτυπος του ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου στην απόδοση της επένδυσης στη λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης παρουσιάζεται στο τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;».