Τύπος Τι είναι αυτό το προϊόν;

Ατομικό πρόγραμμα περιοδικού ασφαλίστρου πρόσκαιρης καταβολής προσόδου με εγγυημένη περίοδο, με επιστροφή καθαρών ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης και με δικαίωμα συμμετοχής στην τυχόν, πέραν του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την κατηγορία του προϊόντος. Τα ετήσια ασφάλιστρα είναι προκαταβλητέα. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των ετησίων ασφαλίστρων σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κατ’ επιλογή του αντισυμβαλλόμενου.

Αποταμίευση Στόχοι

Το προϊόν στοχεύει μέσω του αποταμιευτικού του μηχανισμού, στη δημιουργία προκαθορισμένης σύνταξης, η οποία θα παρέχεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για διάρκεια 15 ετών εφόσον ο ασφαλισμένος είναι εν ζωή, σύμφωνα με τη συχνότητα καταβολής που έχει επιλεγεί. Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των παροχών είναι 2,00%. Επίσης το προϊόν παρέχει δικαίωμα συμμετοχής σε μέρος των κερδών που προκύπτουν σε περίπτωση που οι συνδεόμενες με την κατηγορία του προϊόντος επενδύσεις καταγράψουν απόδοση μεγαλύτερη από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή στην υπεραπόδοση των επενδύσεων αυτών τοποθετείται σε έναν ειδικό λογαριασμό του ασφαλιστηρίου και υπολογίζεται ετησίως. Δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί υπεραπόδοση των επενδύσεων και, αν επιτευχθεί, το ύψος αυτής δεν είναι εγγυημένο.

Επιπλέον, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης, προβλέπεται η καταβολή των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων στους ορισθέντες δικαιούχους.

Κοινό Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν σύνταξη για τον εαυτό τους ή για τρίτο πρόσωπο (σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι άλλο πρόσωπο από τον αντισυμβαλλόμενο) στη λήξη του προγράμματος μέσω συστηματικής αποταμίευσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Περιεχόμενο Ασφαλιστικές παροχές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχές σε περίπτωση επιβίωσης και απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, οι οποίες αναλύονται ακολούθως:

Παροχή εγγυημένης σύνταξης με ελάχιστη εγγυημένη περίοδο καταβολής 10 ετών και επιπλέον εφάπαξ καταβολή ποσού 5 ετήσιων συντάξεων στη λήξη της συνταξιοδότησης σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου: Καταβολή από την Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. συνταξιοδοτικής παροχής, από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για διάρκεια 15 ετών εφόσον ο ασφαλισμένος βρίσκεται εν ζωή, ίσης με προκαθορισμένο ποσό σύνταξης και συχνότητας καταβολής που έχει επιλεγεί. Στη λήξη της περιόδου καταβολής της σύνταξης (15ετίας) και εφόσον ο ασφαλισμένος είναι εν ζωή, η Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. θα καταβάλει στον ασφαλισμένο εφάπαξ ποσό το οποίο θα ισούται με 5 ετήσιες συντάξεις.

Παροχή σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης: Καταβολή από την Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. στους δικαιούχους των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων, καθώς και του τυχόν αποθεματικού μερισμάτων, το οποίο απαρτίζεται από ποσά που προκύπτουν από υπεραποδόσεις των επενδύσεων.

Παροχή σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια καταβολής της σύνταξης: Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, η Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό της σύνταξης έως τη λήξη της 10ετούς περιόδου (εγγυημένη 10ετής περίοδος) στους δικαιούχους του.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τον αντισυμβαλλόμενο, η Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. θα καταβάλει την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου (ανάλογα με τα έτη σχύος του) και το τυχόν αποθεματικό μερισμάτων σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται μετά τη συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα ενός έτους.

Ο αντισυμβαλλόμενος, κατά τη διάρκεια ασφάλισης μπορεί να υποβάλει στην Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. εγγράφως αίτημα περί καταβολής εκτάκτου εφάπαξ ασφαλίστρου με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενες δόσεις ασφαλίστρων.

Πληροφορίες σχετικά με την αξία των εν λόγω παροχών περιλαμβάνονται στο τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;». Η μη καταβολή ασφαλίστρων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του προϊόντος και την αξία των παραπάνω παροχών. Το ασφάλιστρο κάλυψης της ασφαλιστικής παροχής σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου (ασφάλιστρο βιομετρικού κινδύνου) υπολογίζεται βάσει της ηλικίας του ασφαλισμένου κατά την έναρξη της ασφάλισης και της διάρκειας της ασφάλισης. Ο αντίκτυπος του ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου στην απόδοση της επένδυσης στη λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης παρουσιάζεται στο τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;».